mmap.page

粱謂粟之精良者,北地產稻稀少,二者皆不易得,故古人往往以稻粱連稱。是「稻粱謀」非同於「餬口」也。今粱、稻皆易得,則時移世易矣!